ברכה להפרשת חלה

הפרשת חלה היא עת רצון מלפני ה ' יתברך, וטוב להתפלל ולבקש בקשות הנצרכות, ומצווה זו שומרת ומגינה על האישה מכל גזירות רעות, והמקיימת מצווה זו שכרה כפול ומכופל מן השמים.
" ויהי נעם אדני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו " (פעמיים)
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה (נ"א תרומה) מן העיסה:"
 לאחר הברכה תפריש כזית מן הבצק ותאמר: "הרי זו חלה".
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו. שייבנה בית המקדש במהרה בימינו. ותן חלקנו בתורתך: ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות: וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים. כימי עולם וכשנים קדמוניות:

תחינה לאחר הפרשת חלה

"יהי רצון מלפניך, ' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שמצוות הפרשת חלה תחשב לי כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח ותתקבל ברצון. וכמו בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זאת לכפרת עוונות, כך תהיה הפרשה זו לכפרת עוונותיי, ואז אהיה כאילו נולדתי מחדש נקייה מחטא ועוון ואוכל לקיים מצוו שבת קודש והימים הטובים עם בעלי (וילדינו), להיות ניזונים מקדושת הימים האלה. ובזכות מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב"ה ברב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה. ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר. וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל ליבי, כך יתעוררו רחמיו של הקב"ה לשמרני מצער וממכאובים כל הימים. אמן כן יהי רצון".

Shopping Basket

תפריט נגישות